شهریار خسروی, مدخل شعر معاصر فارسی

مشخصات:

مدخل شعر معاصر فارسی، شهریار خسروی، تهران: فاطمی، چاپ اول: 1396

پشت جلد کتاب آمده است:

این کتاب کوششی است برای معرفی منسجم و نظام مند شعر فارسی در یک قرن اخیر. مولف ضمن عبور از کلیشه های رایج روایتی از شعر معاصر ایران به دست می دهد که اساس آن را ایده ها و مفاهیم موجود در شعر و نقد ادبی معاصر ایران و نسبت آن ها با یکدیگر بر می سازد ابتدا روایت معیار شعر معاصر ایران معرفی و نقد شده است. سپس با اصلاح روایت رسمی و معیار روایت جدیدی عرضه شده که هم مبتنی بر داده ها و شواهد تاریخی و هم مبتنی بر دیدگاهی منسجم است. این اثر یک جریان شناسی توصیفی و مفهومی از شعر معاصر ایران است که در پایان گزارش تاریخی از شعر معاصر ایران هم به آن افزوده شده است. مزیت کتاب حاضر آن است که شعر معاصر را منحصر در شعر نو ندانسته و به انواع شعر قدمایی در دوره ی معاصر نیز می پردازد. همچنین کتاب تصویری از تحولات شعر معاصر پس از انقلاب اسلامی هم ترسیم کرده است که در اغلب آثار دیگر مغفول مانده است.